Tuesday, April 13, 2021

4/5/2021 through 4/11/2021

T, 4/6/2021: 5.8 miles, Bridge Route.
R, 4/8/2021: 4.9 miles, Lake Route.
Sa, 4/10/2021: 11.0 miles, Canal-Monon Triangle.
Total for week: 21.7 miles.