Thursday, September 3, 2015

8/31/2015 through 9/6/2015

M, 8/31/2015: 5.7 miles, Sleeper's Resurrection.                             
W, 9/2/2015: 7.1 miles, to Mini-Ridge Trailhead.
F, 9/4/2015: 4.4 miles, Prairie, Stephen, Mike.
Su, 9/6/2015: 4.9 miles, Waterline, etc.
Total for week: 22.1 miles.