Tuesday, September 16, 2014

9/15/2014 through 9/21/2014

T, 9/16/2014: 5.2 miles, NwAMH, 43:31 (23:00 out; 20:31 back).    
R, 9/18/2014: 4.5 miles, Tubb's, etc.
Sa, 9/20/2014: 11.1 miles, Mount Helena Ridge Trail to Mini-Ridge.
Total for week: 20.8 miles.